TUNGKOL SA AMIN

PARA SA DIVERSE NA LUNGSOD

Isinusulong ng Office of Economic and Workforce Development (OEWD, Tanggapan para sa Pagpapaunlad ng Ekonomiya at Puwersa ng Manggagawa) ang kasaganaang may ekidad at pinagsasaluhan para sa mga San Franciscan sa pamamagitan ng pagpapalago ng matatatag na trabaho, pagsuporta sa mga negosyo, anuman ang laki. paglikha ng mabubuting lugar na paninirahan at pagtatrabahuhan, at pagtulong sa bawat isang matamasa ang kakahayang buhayin ang sarili.

Ang Aming mga Serbisyo

Ang mga programa ng OEWD ay responsable sa pagpapatatag ng maraming kapitbahayan ng San Francisco na may dibersidad at mga pangkomersyong koridor, paglikha ng klima ng negosyo kung saan ang mga kumpanya ay maaaring lumago at maging masagana, at pagtitiyak ng nagpapatuloy na mataas na kalidad ng pamumuhay para sa lahat ng San Franciscan.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang kokontakin para sa iba't ibang mahahalagang programa at serbisyo, layunin ng OEWD ang matiyak na Ang San Francisco ay mananatiling kung ano ito ngayon: isa sa pinakamagagandang lugar sa planeta para manirahan, magtrabaho, at magsaya.

Ang Ating Kinabukasan

Ang ating kinabukasan ay upang magkaloob ng matatatag na oportunidad sa trabaho para sa mga residente ng San Francisco na sumusuporta sa paglago ng kanilang karera tungo sa kakayahang bumuhay sa sarili. Bukod dito, pinagkakalooban namin ang mga negosyo ng San Francisco ng maraming serbisyo upang mapadali ang kasaganaan ng kanilang kabuhayan.