VỀ CHÚNG TÔI

Nhiệm vụ Của chúng tôi

Văn phòng Phát triển Kinh tế và Lao động (OEWD) xúc tiến sự thịnh vượng chung và công bằng cho người dân San Francisco bằng cách phát triển các việc làm bền vững, hỗ trợ các doanh nghiệp mọi quy mô, tạo ra những nơi tuyệt vời để sống và làm việc, cũng như giúp đỡ mọi người đạt được khả năng tự cung cấp về kinh tế.

Dịch vụ của Chúng Tôi

Các chương trình của OEWD chịu trách nhiệm củng cố các khu dân cư đa dạng và các hành lang thương mại của San Francisco, tạo ra môi trường kinh doanh trong đó các doanh nghiệp có thể phát triển và thịnh vượng, và đảm bảo mức sống cao được duy trì cho tất cả mọi người tại San Francisco.

Qua việc đưa ra một địa điểm liên lạc cho nhiều chương trình và dịch vụ cần thiết của Thành phố, mục tiêu của OEWD là đảm bảo rằng San Francisco sẽ luôn như hiện nay: là một trong những nơi tốt nhất trên hành tinh này để sinh sống, làm việc, và vui chơi.

Tương lai Của chúng tôi

Tương lai của chúng tôi là đem lại các cơ hội nghề nghiệp bền vững cho người dân tại San Francisco để giúp họ phát triển sự nghiệp và đạt đến mục tiêu tự cung cấp cho mình. Thêm vào đó, chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp tại San Francisco nhiều dịch vụ để thúc đẩy sự sống còn về mặt kinh tế của họ.